<<Divan-ı İrfan FİHRİST

Fotoğraf Hakkında Yazı

1- Riyazüssalihin cilt 3, sahife 229 ve bununla ilgili Sahihi Buhari açıklamasında (170) sene tarihi olan fotoğrafın, men edilmiş heykel ve resimlerde ayrı olduğu, tazim, ibadet ve Allah'ın yaptıklarına benzetmek gayesini taşımadığından "Mubah" olduğuna dair geniş bilgi vardır.
2- Teknik Bilgi: Fotoğraf, aynadan görünen cismin hayalini sabit kılmaktır. Ayna camının arkasına civa amulganı sürülür, cismin hayali camdan geçmeden yansır. Fakat cisim çekilince hayal de kaybolur. Fotoğrafta ise gümüş baryum camın üstüne sürülür. Gelen ışık şiddeti kadar gümüş yanarak siyahlaşır. Onun için bütün ışıkları yansıtan beyaz gömlek çok gümüş yaktığından siyah çıkar ki buna Arab diyoruz. Arab'ın siyahının yansımasında siyah renk ışık çıkarmadığından beyaz olarak çıkar ve sabitleşen hayale fotoğraf diyoruz. Aynaya bakmak, suda resmini görmek haram olmadığı gibi fotoğraf da haram değildir.
3- Bu günkü sosyal durumumuzda, nüfus hüviyet, tapu gibi pek çok mühim işlerde hak ve hakikati gerçekleştirmeye sebeptir. Hakikate neden olan şeyde de sevap vardır.
4- Röntgen filmleri dahi bir fotoğraftır. Bu gün elektrik dalgalarının ışığa çevrilmesi ve ışığın fotoğrafa alınması, radarın tekâmülünü sağlamış, 80 bin metre yüksekliğindeki füze, yerdekileri ve denizin dibindeki madenleri bile bu ilimle tespit ediyor. Askeri hedeflerin tayininde bu fotoğraflar birinci derecede yer alıyor.Kur'ân-ı Kerîm'de Allah isminden sonra en çok zikredilen, ilim kelimesidir. Her tarafı ilim olan İslâmiyet, fotoğrafı asla haram kılmamıştır.
5- Fotoğrafları kitapta olan bu zatlar şeriata garraya en tabi ve naibleridir, Hz. Resûl ile manen sohbet edenlerdir. Mahzur olsaydı fotoğraf çektirmezlerdi.

Süleyman KAYA

Alfabetik Lügat

A


Abd Kul
Adap Edepler
Ahseni Takvim Yaradılışın en güzeli
Ahz Alma, tutma
Aktab Kutuplar
 li Ulu, yüce
Alimi Allam Bilici ve öğretici (Allah C.C.)
Amel Etme İşlemek, uygulamak, yapmak.
Arif İnce, derin bilgili
Azamet Büyüklük
B
B â ki Devamlı olmak (Allah C.C.)
Basiret Kalp gözü ile görme
Batın İç, gizli, iç yüzü
Beht Dehşet
Bek â Devam etmek
Beşer İnsan
Biad Hakimiyetini tanıyarak tabi olma
Bid'ad Dine sonradan yapılan yakışıksız ilave
Buğz Kin, nefret, düşmanlık
E
Efal Fiiller
Efdal Daha üstün, daha âla
Ehadiyet Allah'a mahsus teklik
Elzem Pek lüzumlu
Envar Nurlar, parıltılar
Ender Pek az bulunan
Erbab Ehil (bir şeyin ehli)
Esfeli Safilin Aşağıların en aşağısı (ezelî ömür cehennem yahut nefis)
Eshap Sahabiler
Esmayı Hüsna Allah'ın en güzel isimleri
Esrar Sırlar, gizli şeyler
Evliya Veliler, dostlar (Allah'a yakın salih kullar)
Evrad Muntazam yapılan zikir ve dualar
Ezk â r Zikirler
Ezvaç Zevceler
F
Fadıl Ziyadelik, üstünlük, hüner, lütuf
Fahri Alem Alemlerin övündüğü (Resûllulah (S.A.))
Fen â Yok olma
Fen â Fillah Allah'ta yok olma
Fen â Firres û l Resûlde yok olma
Fen â Fişşeyh Şeyhte yok olma
G
Garra Parlak
Gark Batma
Gavs İmdada gelen
H
Hafi Gizli, saklı
Haiz Malik, sahip
Hal Durum, makamdan makama geçme, seyir
H â rikul â de Şaşkınlık, görülmedik derecede
Hased Kıskanma
Haşmet Büyüklük
Havacis Akla gelen fikirler
Hel â k Ölme, yok olma
Heybet Korkunçluk
Heykel Çok iri, belirli şey
Hilvet Görünmeden
Huda Allah (CC)
İ
İbad Kullar
İbtida Başlangıç
İcazet Diploma
İçtihat Din aliminin dini meseleye cevabı, hüküm çıkarması
İdrak Anlama, akıl erdirme
İhsan İyilik etme, bağışlama
İhtilaf Uyuşamamak
İhya Diriltme
İkap Azap
İntisap Bağlanma (bir şeyhe)
İrşat Hak yolunu gösterme
İstiğrak Dalma, dünyadan habersiz hale gelme
İstihraç Mana çıkarma
İstil â hat Terim
İstikrah İğrenme, tiksinme
İstimdat Yardım isteme
İstinbad Bir sözden hüküm çıkarma
İştiyak Gönülden arzulama
İtab Azar, kınama
İtikat İnanma, kalben tasdik etme
İyal Eş (kadın), aile fertleri
İz â n İdrak etme, anlama
K
K â fi Yeter
Kasvet Katılık
Keşif Gizli şeyi açma, ortaya çıkarma, görme
Keyfiyet Bir şeyin nasıl olduğu
Kıdem Rütbece eski olma, Allah'ın ezelilik sıfatı.
Kıymet Değer
Kül Bütün
L
Lahut Yüce alem
L â yezal Ölmez, ebedi
Letaif

Maddi olmayıp alimi emirden ve yerleri tarikat ehlince malum (kalp, ruh, sır, hafi, ehfa, nefsi natıkadan ibaret) manevi varlıklardır

M
Mahfuz Zarar ve ziyandan korumuş
Mahlukat Yaratılmışlar
M â il Meyleden
Maiyyet Her an mensup olan, alakalı olan, beraberlik.
Maksut Beklenen, gaye
Marifet İlmi, bilgi, hüner
Maruf Bilinen, tanınan
Masiva Allah'tan gayri şey
Melek û t Batın alemi, madde ve ölçüden mücerret alem
Mesrur Sevinçli
Meşreb Özel yol
Mişk â t İçinde kandil, ışık yanan kalb
Muhib Seven dost
Mukarrebun Allah'a yakın olanlar, yakın kılınmışlar
Mutasarrıf Bir şeyi dilediği gibi kullanan
Muttali Haberi, bilgisi olan, aşina
Mücall â Parlatılmış
Münezzeh Arınmış (Allah'a mahsus taksid)
Mürebbi Terbiyeci, eğitici
Mürid Bir şeyhe bağlı kişi
Mürşit Doğru yolu gösteren, irşad eden
Müstesna Özel, kaideden hariç
Müyesser Kolay bulunup yapılan, kolaylaştırılmış
N
Nefha Güzel koku ile feyz getiren üfleme
Nehiy Yasaklama, alıkoyma
P
P î r Tarikatın kurucusu
P î ran Pirler
R
Rabıta Bağlayan, ilgi, bağ
R â sih Derinleşmiş, köklü
Ruh â ni Ruh ile ilgili
Ruh â niyet Ruhun hali
S
Sadakat Gerçek dostluk
Sadık Doğru, vefalı
Sahih Doğru, sağlam
Salik Bir tarikata intisap ederek yol yutan
Sanoberi Mahr û ti şekil
Seyr Yürüme, gitme, gezinme
Seyri Sül û k Tarikatta derece derece yükselme
Sır Aklın eremeyeceği gizli iş
Süfl î Çok alçak
Sül û k Tarikatta hareket tarzı
Ş
Şah Padişah, hükümdar
Şeriat Cenâb-ı Hak tarafından konulan kanun, doğru yol
Şevk Şiddetli arzu
Şirk Allah'a ortak koşma
Şuh û d Görünecek halde görünme, müşahade etme
T
Taacüp Hayret etme
Tahammül Taşıma, katlanma, çekme
Takva Şüpheli hâl ve hareketlerden kaçınma
Talip İstekli, isteyen, talip eden
Tarafetülyan Göz kapağının hareketi kadar zaman
Tavsif Özelliklerini söyleme, vasfetme
T â zim Ululama, yüceltme
Te â l â Ulu ve yüksek olan
Tebcil Yükseltme
Tecelli Belirtme, görünme
Tedris Okutma
Tefekkür Düşünme, mülahaza etme
Tenzih Noksanlardan pak etme, beri kılma
Tergip Teşvik etme
Teveccüh Bir tarafa yönelme
Tevessül Sarılma, inanma, sebep tutma
Tevil Başka bir anlam ile yorumlama
Tezkiye Temize çıkarma, temizleme, arındırma
Tezyin Süsleme
U
Uc û p Kendini beğenme
Ü
Ülfet Alışkanlık, bağlılık
Ünsiyet Arkadaşlığına alışmak
V
Vahdaniyet Allahu Teâlâya mahsus birlik
Vahdet Birlik, tek olma
Vahit Bir
Vakıf Bilen
Varid Gelen
Veb â l Günah
Vecd Kendinden geçme
Vecih Yüz
Vel â yet Velilik
Veli Dost (Allah'a yakın salih kul)
Ver'a Sıkı takva
Vesvese İçten gelen şüpheli tereddütler
Vikar Ağır başlılık
Vusl at Sevgiliye kavuşma
Z
Zahir Açık belli, aşik â r
Zakir Zikir ile meşgul olan
Zulmet Karanlık

 

Takipsizlik Kararı

T.C.
CİZRE C.Savcılığı

Hazırlık : 974-180, Karar : 974-97


TAKİPSİZLİK KARARI

Davacı : H.A.
Sanıklar :

l- Mehmet Çetinkaya, Şehmus oğlu Şahibe'den doğma 949 doğumlu Mardin Hırbekefir (öztaş) K.den,

2- Mehmet Duman, Hasan oğlu Vesile'den doğma 957 doğumlu Mardin Sultan K.den,

3- M. Emin Haşimi, Mazhar oğlu 961 doğumlu Cizre Dağkapı Mah.den.


Suç : Nurculuk

Tarih : 1.07.1974

Soruşturma kağıtları okunup incelendi:

Sanıklar üzerinde yakalanan İHSAN YOLU isimli kitapların ve Şâh Muhammet Ali ile Seyyid Kadrî Muhammed Hazîn'in fotoğrafları üzerinde Ankara Basın Savcılığında yaptırılan bilirkişi tahkikatında gerek kitaplarda gerekse fotoğraflarda soruşturmayı gerektirir herhangi bir suç unsuru tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla sanıklar hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına ve kitaplarla fotoğrafların kendisine ait olduğunu söyleyen Mehmet Emin Haşimi'ye geriye verilmesine C.T.U.Y. nın 163. ncü maddesi uyarınca kamu adına karar verildi. 23.4.1974

C. Savcı Yrd.

18362