<< İhsan yolu FİHRİST

EVLİYÂNIN KERÂMETLERİ

Biliniz ki evliyanın kerametleri haktır. Hz. Peygamberin (AS) bereketiyle, o harikulade haller olur. Yani o'na ittiba etmenin bereketiyle olur. Bazıları su üstünde yürür, bazıları uzak mesafeler kat eder, bazıları havada uçabilirler.

Kerametler de iki kısımdır: Hissî keramet, Manevî keramet.

1- Hissî kerâmetler: Havada uçmak, su üzerinde yürümek gibi açıkta olanlardır. Bu kerâmetler Allahu Teâlâ'nın mekrinden (aksi âkıbetinden) emin olmayıp tehlikelidir. Çünkü içinde nefse çok hisse olabilir durum vardır. Onun için bu kerâmetler haslar hassına mahsustur.

2- Manevî kerâmet: Şeriat âdabının tamamen içinde, Hz. Resûl'ün sünnetine uygun hareketlerle, başka nefisleri ıslâh ve tezkiye edenlerdir. Bunlar, Allahu Teâlâ'nın huzuru ile Hil'ât'lenirler. Bunlar da haslar hasının özellikleridir. Bu kerâmet sahipleri için nefis hissesi olmadığından Allahu Teâlâ'nın (CC) bunda mekri yoktur.

Hakiki keramet te budur. (21)

(21) Şâhım ve Seyyîdim Seyyîd Muhammed Kadrî (Kds) sohbetlerinde açıkladılar:
"Tarikatı âliyyenin, ulviyeti ve gayesine kıyasla kerâmet göstermek, cehalet göstermek gibidir.

Ancak bir hakikati isbât ederek, inatçının irşadına sebep olacak bir durum karşısında kalarak mürîdlerim çekinmeden
kalben benden istesinler, icâb edecek hakikat ve kerâmet onlarda husule gelecektir. Meselâ ateşin içine girmek icâb
ediyorsa, evvelâ o ateşin içinde yeşil nur ruhâniyetini göreceklerdir. O zaman ateşe girmelerinde bi iznillâh onlara hiç bir şey olmaz."

Yâ Rasûallah! Aşk ateşinin zavallı pervânesiyim
Levh-i Mahfûz'un başında senin için mest ve mahmûr yazılmışım.
Onun için Allah aşkına başını nazla bize çevirme! (1)

(1) Tahmislerden.