<< İhsan yolu FİHRİST

KERÂMET ÎLE SİHİR ARASINDAKİ FARK


İkisi de harikuladedir. Velîleri sihirbazlardan ayıracak delil nedir? Harikûlâdeyi husûle getiren, sünnete tâbi, ahlâk ve âdâb sahibi ise, kerâmettir. Eğer fâsık, sünnet ve âdâbtan boş ise sihir ve istidrâçtır. İnsanların bunlardan korunmaları lâzımdır. Zâten, Allah ehli (Velî) yanında bunları ayırmak gün gibi aşikâr ve basittir. Halk arasında ise bunların amelleri şeriat terazisine vurulmak suretiyle ayırt edilir.

Sâhirin hârikaları; velînin harikaları hilâfına daima habîs (pis, şeytani) irâdelerine bağlı olduğu umumiyetle (tevâtüren) bilinmektedir. Velînin havârikinde ise, her zaman kudret ve irâdesi yoktur. Belki çok kere istek ve kudreti bile olmadan şuursuzca, Allah tarafından olur. Bazen de irâde ve isteğiyle Allah'tan istemesiyle olur.

Nihayet dereceye ermiş velînin dahi bazen istemesiyle olmaz. Çünkü onda kendi nefsine hisse alacak durum olabilir. Ancak Allah'ın irâde ve kuvvetiyle olacak kerâmette bir hisse belki olmaz. Yahut olması çok nadirdir.

Hamd olsun ki sâlihlerin yüzünü, Allahu Teâlâ secde eseri ve nuru ile belirterek ayırmıştır.