<< İhsan yolu FİHRİST

HATME-İ ŞERÎFİN ÂDÂBI VE ZİKİRLER HAKKINDA BEYÂN

 

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:
Osmâni kazanç evimizde şeyhimiz, Sultânü'l-Evliyâ Halifetü Seyyîdi'l-Enbiyâ Şâh Muhammed Ali Hisâmüddin'den
ahzettiğim iki hatme-i şerîftir.

1- RABBÂNÎ HATME: Mahbûb-i Samedânî Şeyh Ahmed Fârûkî Serhendî Hazretlerinin hatmesidir. Buna Rabbânî Hatme denir. Âdâbı, mümkün oldukça sâlikler halka şeklinde ve halkanın ortası boş bırakılmak suretiyle dizleri üzerine oturacaklardır. Başları kalblerine doğru eğik ve kalbleriyle de Allah'ı zikir ederler. Cezbe olmazsa halleri, sükût olacaktır. Cezbeliler varsa de zararı yoktur. Halkanın, yâni hatim yapılacak yerin ağyar gözünden saklı olması iyidir.

ZİKİRLERİ:

1- Halkada (100) Salâvat-ı şerîfe okunacaktır. (Adede riâyet edilerek eksik fazla olmayacaktır.) Okunacak salâvâtı şerîfe de "Sallalâhü alennebîyyi Muhammedin". Bu salâvâtı şerîfe "İnnallâhe ve Melâiketihü yusallûne Alennebîyyi" ayet-i kerîmesinden istihraç edilerek âl ve ashâb zikredilmemiştir.
2- 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ Billâh"
3- 100 defa yine salâvâtı şerîfe "Sallallâhu Alennebîyyi Muhammedin"
4- Bir aşr-ı şerîf yahut bir miktar Kur'ân-ı Kerîm okunacaktır.
5- Serhalka (şeyh) l Fatiha ile 3 İhlâs-ı Şerîf okuyarak okunanların hepsini Hz. Resûl'e, ashabına, etbâına, ezvâcına ve
zürriyetine hediye ettikten sonra "Sümme ilâ hulefâihim, Sümme ilâ Sâdâtı..." olarak tertiple silsiley-i şerîfi okuyacaktır.

Zikir halkası hakkında: Hz. Resûl (AS) buyurdu ki:
"Siz cennet bahçelerinden geçince yiyiniz."
Eshâb sordu: "Yâ Rasûlallah! Cennet bahçeleri nedir?"
Hz. Resûl: "Zikir halkalarıdır" buyurdular.
Salâvâtı şerîfin sevabı ve önemi zâten malûmdur.
"Lâ havle velâ kuvvete illâ Billâh" 70 zarar kapısını kapatır". En küçük kapı fakirliktir. Başka sahih rivayete de:
"Keder götürücüdür" buyurulmuştur.

2- HÂCEGÂN HATMESİ: (Kuddusi esrârehum ve efâde aleynâ envârehüm ve birrehüm)

Adabı: Rabbânî Hatme'de belirtilen âdâb yerine getirilir. (Yani halka şekil ile zikirler ve âdâblar yerine getirilir) Sonra sağ taraftan yedi kişi birer Fatiha okuyacaktır. Sonra bütün halka 100 salavâtı şerîfe, 99 "Elem Neşrahleke Sadrake" (İnşirah suresi), 1001 defa İhlâs suresini okuyacaklardır... Sonra sol taraftan yedi kişi birer Fatiha okuyacaktır, sonra bütün halka 100 salavâtı şerîfeyi okuduktan sonra serhalka, bütün okunanların "Hz. Resûl ve Âlihi eshâbihi ve ezvâcihîve zürriyâtihî, sümme ilâ hulefâi erbaati, sümme ilâ evrâhî Meşâyihitturûki'l hamseti, Sümme hussûsen Tarikâti'l-Âliyyeti'l-Nakşibendiyeti ve..." tertiple silsileyi okuyacaktır. Silsile bitince bir miktar Kur'ân-ı Kerîm okunacaktır. Sonra herkes bir Fatiha ile üç İhlâs daha okuyarak bunların hepsi Hz. Resûl'e, âline eshâbına ve silsileye hediye edilecektir.

Bu zikirler ve adâblar büyük bir sır olup, aynısının değiştirilmeden yapılması lâzımdır.

Allahu Teâlâ (CC) bize, hüsnü hatime ile rızâsını ve şeriatta istikâmet nasip ederek, bizi, anne ve babamızı, kardeşlerimizi, dost ve yakınlarımızı mağfiret buyursun. Husûsen Sâdât ve meşâyihlerimize, üstâdlarımıza ve bize hakkı geçmiş olanlar ile bütün Hz. Muhammed ümmetinden de "Bi Câhi Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve Eshâbihî ve Evliyâihî ve Sulehâihî ve Etkıyâihî ve Esfiyâihi ecmâîn. Vehamdülillâhi Rabbil Âlemin." Âmîn (23)

Adana: 05.09.1972 Salı, Miraç Kandili Gecesi

Süleyman KAYA

D.D. Y. 6. İşletme Yol Merkez Müfettişi (Hâlen emekli), ADANA

-------------------------------------------------------------------

(23) Bütün insanî kemâlâtı câm, Tarikat piri, Hâceler Hâcesi, İrşâd Sultânı, Şeyhim Seyyîd Muhammed Kadrî Hazîn'in okuduğu NAKŞÎ ve KÂDlRÎ hatme-i şerîflerinin usûl ve âdâbı hakkında yazmayı faydalı buldum. Bir övme gayesiyle değil, hakikat olarak yeryüzünde böyle bir kâmil şeyh nazarı altında teveccühe mazhar olan halka çok nâdirdir.

-------------------------------------------------------------------

1- Müritler abdestli olarak şeyh hazretlerinin etrafında halka olup dizleri üzerinde otururlar. Başlan üzere eğik olup, gözlerini kaparlar.

2- Hz. Şeyh, Eûzü-Besleme'den sonra "Allahümme yâ Müfettihel ebvâb veya Müsebbibel esbâb, veya Mukallibel kulûbi vel ebsâr, veya Hâlikel leyli venehâr, veya Delîlel mütehâyyirîn, veya Giyâsel müsteğîsîn, veya Emânel Hâlfîn, eğisnâ tevekkelnâ aleyke Yâ Rabbel âlemîn veya Rabbel arşil azîm ve üfevvidü emrî illallah. İnallâhe basîrun Bil ibâd, ve bi elfi Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Estağfirullâhel azîm" diyerek yüksek ses ve makâmla okuduktan sonra bir fâsıl vererek susar.

Halka huzur ile bu okumayı dinledikten sonra herkes kendisinin işitebileceği kadar yavaşça günahlarından duyduğu pişmanlığı hatırlayarak 25 defa istiğfar eder. Sonra bir fatiha ile üç İhlâs-ı Şerîf okuyarak teslim etmeden susar. Tefekkür-i mevt yapar. Şayet bu arada Hz. Şeyh bazı beyitler okursa, mürîdler hemen bunları dinlemekle şeyh hazretlerinin teveccühlerine kalblerini teslim ederler. Çünkü Hz. Şeyh, bu okuduğu beyitleri ile mürîdlerin kalbine, olduğu yerden teveccüh yaparak kudsî nefesleriyle mürîdlerin kalblerini hâtıralardan temizler.

3- Hz. Şeyh yüksek sesle ve makâmla "Sallallâhü Alennebîyyilümmiyi Muhammedin ve Alâ Âlihi ve Sahbihi ve Sellim" diyerek salâvâtı şerîfeyi okur. Bu okumasıyla bizzat Hz. Resûl'den feyz alarak, evvelce temizlediği mürîdin kalbine tasarruf ve teveccüh eder. Daha evvel, eğer halkaya taş dağıtılmış ise; (100 adet taş halkadakilere dağıtılır) herkes kendi elinde olan taş adedi kadar salavât getirecektir. Böylece bütün halkada toplam olarak 100 kere aynı salâvât-ı şerîfe yavaşça tekrar edilmiş olur. Eğer taş dağıtılmamışsa, Hz. Şeyh "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh' deyinceye kadar herkes salâvât-ı şerîfeye devam edecektir.

Salâvât-ı şerîften sonra Hz. Şeyh- makâmla "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" diyerek bizzat Cenab-ı Vacibil Vücut Allahu Teâlâ'dan feyz alıp mürîdin kalbine tasarruf ederek, mürîdlerin kalplerini hâlis ve en yüksek şekilde Allah'ın rızâsına ve veçhine yöneltir. Halka Hz. Şeyh'in bu okumasını dinleyerek şeyhin teveccühlerine kalblerini teslim ederler. Hz. Şeyh dört defa bunu fasıla ile okur, her defasında bütün halka da salâvâtta olduğu gibi adet okumak suretiye) 400 defa okunmuş olur. Sonra "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" diyerek aynı şekilde 100 kere halka okur. Sonra da "Sallallâhü alennebiyyil ummiyyi Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ve sellem" diyerek 100 salâvâtı şerîfeyi yine bütün halka okur.

4- Kudsî nefeslerinin teveccüh ve bereketiyle bütün halkanın (bilâ istisnâ) kalbleri ALLAH ve Resûl bereketiyle tam bir olduktan sonra Hz. Şeyh makâmla silsile-i şerîfi okumaya başlar, halka râbıta ile dinler, sadâtların kudsî ruhlarının birer güneş gibi halkaya, yahut Hz. Şeyh üzerine aktığını tasavvur ederek, feyz tâleb eder. (Cuma ve Salı geceleri ve sabahları HÂCEGÂN, diğer gece ve sabahları bu tertiple RABBÂNÎ hatme-i şerîfini okurlardı.)

5- Silsile-i şerîften sonra Hz. Şeyh, bir aşr-ı şerîf okuyarak yine mürîdânın kalbine ilâhî huzur ve zikir niyetiyle teveccüh ederler, mürîdler de kalblerinde husule gelen huzur yahut zikre devam ederek aşr-ı şerîfi dinler ve Hz. Şeyh'in tasarrufundan kalblerini ayırmazlar.

6- Mürîdlerin kalbi, Allah'a yönelmiş, gizli zikirde iken Hz. Şeyh, Kâdirî tarikinin cehrî zikrine geçerek Eûzü-Besmele'den sonra "Bi İcâzeti Enbiyâllâh ve Bi İcazeti Evliyâllâh ve Bi Şehâdeti Nur-i Hayri Halkillah Fa'lem ennehü Lâ ilâhe illallâh" dedikten sonra bütün halka ile beraber kalbî ve cehrî olarak 166 defa "Lâ ilâhe illallâh" ve 300 de'fa "Allah" zikrini yaparlar.

7- Salı ve Cuma akşamlan ve sabahlan, Hz. Şeyh, yerinden kalkarak halkaya teveccühe başlar. Her müridin kalbi önünde durur, kasidelerden beyitler okuyarak teveccüh eder. Her müridin hâline göre, "Yâ Mustafâ, Yâ Müctebâ" diyerek Hz. Resûl'den istimdat eder ve onun medhini bildiren bir gazel okur. Bazen de "Hû", "Yâ Hû" yahut "Hüve'l Evvel, Hüve'l-Âhir Huve'z-Zâhir Hüve'l-Bâtın" diyerek Hz. Resûl ve Cenâb-ı Allah'tan aldığı feyzi mürîdin kalbine verir. Bazen de halkanın teveccühünün yarısında iken birisine Kur'ân-ı Kerîm okumasını söyler. Okunan Kur'ân-ı Kerîm nuru içinde teveccühlerini mürîdlerin kalbine verir. Halka baştan başa bir nur sütunu olmuş, ağlayan ağlayana, cezbeye düşenler, hülasa hiç kimsede maddi bir şuur kalmamıştır. Nur ve feyz kokusu apâşikâr kalben duyulmaktadır ki, zikir yeri hakikaten bir cennet bahçesi olmuştur. Bu kesif koku içinde teveccühe kalkan Hz. Şeyhin müstesna kokusu ise daha bir kaç metreden hepsini bastırmaktadır. Hülâsa zuhuratının anlatılması mümkün olmayan bu halkayı ancak görmek lâzımdır.

8- Teveccüh yaptığı gecelerde teveccühten sonra, teveccüh yapmadığı gecelerde zikirden sonra makâmından KÂDİRÎ Hatme-i Şerîfi okurlar, halka yine sâdatların kudsî güneş gibi ruhlarından râbıta ile feyz talep ederler.

9- Bu hatmeden sonra da yine bir miktar Kur'ân-ı Kerîm ve Fatiha okuyan Hz. Şeyh, "Âlâ Enverilâlemîn seyyidinâ Muhammedinis salâvât Alâ Beşirinnezîr seyyidinâ Muhammedinis salavât" dediğinde her üç söyleyişte de bütün halkada olanlar salâvâtı şerîfe getirirler. Ve Hatme-i şerîfeye son verirler.

Hz. Şeyh buyurdu: "Dünyanın bütün ovaları, vadileri elmas ve mücevheratla dolmuş olsa, bu hatmenin karşılığını ödeyemezdi".

Yine Hz. Şeyh buyurdu: "Bir kere dahi hatme-i şerîfte bulunan, hatmeden sonra şimdi Allahu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, rahmetiyle bütün günahlarımı af etmiş, yeni dünyaya gelmiş bir çocuk gibi günahsızım diye yemin etse caizdir."

Yine Hz. Şeyh buyurdu: "Okuduğum hatme-i şerîfte her çeşit deva olduğu gibi, herkes için manevî bütün makâmâtı
geçme, ve dereceler almaya bu saat kâfidir."

Hz. Şeyhin hatme-i şerîfinde çok acâib ve garîb tecelliyât olurdu ki, bunlar yazmakla bitmez. Bir tanesini yazmakla iktifa edeceğim.

Hz. Şeyhten bizzat sohbette dinledim: "Bir gece hatme-i şerîfin ibtidâsında şuûrum gitti. Cennetül firdevste Hz. Ceddim Muhammed Mustafâ ile beraber olduğumu gördüm. Sonra gözleri gayet sürmeli ve güzel kuşlardan bir tabağa doldurarak Hz. Resûl'e getirdim. "Evlâdım onu bırak yukarı urûc et" buyurdu. Bunun üzerine ruhum daha yükseliyordu ki, Allahu Teâlâ'nın huzuru ile müşerref oluyordum. Levhül mahfûz'u da yanımda gördüm. Sarı nur üzerinde kırmızı ve yeşil çizgilerle dama gibi çizilmiş herkesin mukâdderatı o haneler içinde görünüyordu. Çok yakınlarımda birisinin hanesinin şakî olduğunu gördüm. Baktım ki, Allah tarafından bir parça nur gelip o haneyi saîde çevirdi. Cenâb-ı Mevlâ'nın bu işi hatırım için lütfettiğini idrâk ettim. Birkaç dakikada bu hale geçen şeyhin nazar ve halkası nasıl izah edilebilir ki? Hakikaten o kişi evvelâ büyük günahlara dalmıştı. Sonra nâsuh bir tövbe ile her şeyden ayrıldı, tarikate girdi, bütün vakti ibadet ve salahla geçti."

Hâfız Şirâzî; bir beytinde: "Cennet ve Cehennem Pîr-i Mugânın nazarında mevcuttur" der.

Bir akşam Sultân Seyyid Muhammed Kadrî Hazretleri Hatme-i Şerîflerinin kıymeti hakkında açıklama yaptılar:
"Evvelki hatme-i şerîfimizin başlangıcından sonuna kadar sağ tarafımdan Hz. Şeyh-i Meczûb, Şâh Muhammed Ali Hisâmüddin ve Hz. Sultânül-Enbiyâ Muhammed Mustafâ hazır oldular. Hatme-i şerîfin sonuna kadar bütün halka nazarları altında olup âyini takip ediyorlardı."

Şeyh hazretlerinin Cuma ve Salı geceleri ile sabahları okuduğu tam Hâcegân hatme-i şerîfi:

Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdüllâhi Hakka hamdihi Vessalâtû vesselâmû âlâ hayri halkıhî Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihî ecmaîn.
İlâhi sevâbı în, hatme-i şerîfâ hediye Fermâbe Ruhi pür Fütûhi ân Menbal sıktu sefa Seyyid-i evlâdı Âdem Muhammed Mustafâ (AS) ve ilâ ruhi ân: Refiki şefik serveti Ehil imân Ebu Bekirinis Sıddık (R.A) ve ilâ ruhi ân garîb ma'dût ez ehil beyti Resûl Hz. Selmâni Fârissiyyi mükerremü makbûl (RA)
Ve ilâ ruhi ân: İmâmı Şeril Ethâr Kâsım bini Muhammed bini Sıddîkı Ekber (RA)
Ve ilâ ruhi ân: İmâmı bi hakkı nâtık zübdel Ehlibeyti İmâmı Caferis Sâdık (RA)
Ve ilâ ruhi ân: Kutbu nâm'ı Sâmî Sultânı ârifân Ebî Yezîdi Bestâmî (RA)
Ve ilâ ruhi ân: Mahbûbi Sübhânî kutbu âlem Ebil Hasan Harkânî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Bî hûdi sehbâyi mahbûbi samedî Hâce Aliyyi Farimedî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Kutbu Samedânî Hâce-i Hâcegân, Hâce Yûsuf Hamedânî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: İmâmı Rabbânî Hâcel Hâcegân Hâce Abdûlhâlik Gucdevânî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Ez levâzımı Beşeriyeti Berî Hâcel Hâcegân Hâce Ârif Rîvegîrî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Kutbu Camii sûri vel manevi Hâcel Hâcegân Hâce Mahmud Encir Fağnevi (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Pîr-i Müberrâ Ez Maunemi Hâcel Nessâc Hz. Azîzân Hâcel Hâcegân Hâce Aliyyi Ramitenî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Kutbu dairel Hakşinâsî, Hâcel Hâcegân Hâce Muhammed Baba Semmâsi (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Serçeşmei maarifi kemâl Seyyidinâsâdât Seyyid Emîr Külâl (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Pîr-i müşkül küşâ derdmendigâni müstemend Hâce Bahâelhakkı velhakikatı veddin Şâh Muhammed Buhâriyyü ûveysiyyü Nakşibend (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Kutbu Rabbânî Ğavsus Samedânî, Heykelin Nurânî, Ebî Muhammed Muhyiddin Bâzillâhil Eşheb Essultân Şeyh Abdülkâdir Geylânî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Membel acâibi esrar Kutbu Hak, Hâcel Hâcegân Hâce Alâeddini Attâr (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Mevridi inayeti Bârî, Hz. Mevlânâ Hâcel Hâcegân Hâce Yakûbi Çerhiyyi Hisârî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Kutbil Ebrâr, Zeyni Evliyâyı ahyâr, Mevlânâ Hâcel Hâcegân Hâce Ûbeydüllâhi Ahrâr (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Pîr-i Râklu'Sâcid Hâcel Hâcegân Hâce Muhammed Zâhid (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Pîr-i Ravşendenûr Safâkeş, Mevlânâ Muhammed Derviş (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Pîr-i rehânende Ez destüpçâpekî Halîfân Hz. Mevlânâ Hâcegî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Meyi Muhabbetrâ sâkî Hâcel Hâcegân Hâce Muhammed Bakî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Vâkıf-ı esrârı nihânî, Kâşifi Rumuzâtil Furkânî Mûceddidi elfi sânî Şeyh Ahmed Fârûkî Serhendî Meşhur bi İmâmı Rabbânî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Ğavsül Kayyûm Hz. İşân, urvetûlvuskâ Hâcel Hacegân Hâce Muhammed Ma'sûm (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Kidveti erbabı aynelyakîn sultânül evliyâ Eşşeyh Seyfûddîn (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Mualilyi, Mûzekkâyi, Mutahhar Şemseddin Habîbullah Cânı Cânân Şâh Mazhar (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Câmil kemâlâti hafi ve celî, Şâhı Cihân, kutbulaktâp, Esseyyid Şâh Abdullah Dehlevî Gulâm-ı Allyyûnülahmedî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: İmâm Elmmel Enam Kutbu Dâriel İslâm, Merkezi dîni mubîn, peyrevi Süneni Seyyidinil Mürselîn nurul meşrikayn ve diyâel, Hafikayn Zülcenâhayn Mevlânâ Şeyh Hâlid Diyâeddin (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Mazharı Fuyûdâtı îzzetî Sûbhân, Membail ilmi ve Hilmi vel irfan, Meczubur'Rahmân, Şeyhil Meşâyih Şeyh Osman (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Kutbûl İrşâd, âricül Hakkı vessedâd, Mürevvici Şeriatişşerîfetilğârrâ, Müberricü tarikatil Münîfetül beydâ, Nizâmil milleti veddîn, Şeyh Muhammed Mulakkabi Bi Bahâeddin (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Hz. Kutbül Erşedil A'zâm, Sâhibil Celâli, vel Kemâli velKerem, Mazhari Nuri ilâhî, Habilbi Rasûlullahi ve Kâme atesseccâdeti bi emrillâh, Sultanül Meşriki vel magrilb Sâni Muhyiddin Eşşah Muhammed Ali Bin Muhammedinil Osmanî El Hâlidryyi Nakşibendi (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Hz. Şeyhil İrşâd, Vel mürşîdinil Emced, Sâni Bahâeddin Eşşeyh Muhammed (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Şeyhil Meczûb vel Mûrşîdil Mahbûb halifeti Hz. Şâh Hisâmüddin Eşşeyh Muhammed Saîd Seyfüddin (Kds) (Yâ Giyâsüddin)
Ve ilâ ruhi ân: Hz. Şeyhinâ, Vârisil Hakikatil Muhammediyye vel Lâbisil Hil'atil Velayetti Ahmedlyye Simi Müctebâ Nurul Mürtazâ, Sultanül Ârifîn vel Âşıkın Gavsü Mahbûbi Rabbil âlemîn Essultân Mevlânâ Şeyh Seyyid Muhammed Kadrî Hazîn (Kds) "Velhamdülillahirabbilâlemin" (Bu son kısmı şeyhin halifeleri okur.)

Salı ve Cuma gecelerinden gayri Şeyh Hazretlerinin okuduğu (Kısa) hatme-i şerîf:

Eûzü billâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahhîm.
Elhamdülillâhi Rabbil âlemin Vessâlatü vesselamü Âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ âlihî ve sahbihî vesselem.
Allâhümme belliğ ve evsıl misle sevabı hazihî hetmel şerîfe hediye ferma beruhi pür fütûh, Membel sıktu safâ Seyyidi evlâdı Âdem Hz. Muhammedinil Mustafâ Sallallâhu Teâlâ aleyhi ve âlâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Ve ilâ ruhi ân: Refiki Şefîk, Serveri ehil imân, Efdali eimmel alat tahkîk Hz. Ebûbekri nissîdîk (RA)
Ve ilâ ruhi ân: Garîp ma'dût ez ehil beyti Rasûl, Hz. Selmâni Farisiyi Mükerremi Makbûl (R.T.)
Sümme ile ervâhi cemil sâdâtı, pîrânı, kubbârı tarikatı aliyyel Nakşibendiyye, ve Kâdiriyye ve Kübreviyye, ve Sühreverdiyye, ve Çestiyye, Kuddisesirrahümül behiyye.

Husûsen ilâ ruhi ân: Sâhibit tarikatı bil istiklâl, Bi aksa makâmil kurbi ve visali vel kemâl, Mahummediyyil meşreb, bi hasebi veraseti ven-nesep Nurul meşrikayn, envâri hidâyeti vel yakîn, Siperi tîru belâ, âşıki nâmı Hüda, feryâdresi derdmendegân, mûstemend hâce BAHÂEL hakkı veddin ESSEYİD ŞÂH-l NAKŞİBEND (Kds)

Ve ilâ ruhi ân: Kutburrabbânî, Ğavsussamedânî, Heykelin nurânî Cigeril Betûl, Ferzendeyi Rasûl, Mahbubussübhânî, Ebû Muhammed Muhyiddin Bâzillahil Eşheb Essultân ŞEYH ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Vâkıfı Esrârı Nihânî, Kâşifi Rumûzâtı Furkânî Mûceddidi elfî sânî ŞEYH AHMED FÂRÛKÎ SERHİNDÎ - meşhur İmâmı Rabbânî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Hz. Gavs-ı Kayyûm, Urvetülvüskâ, Hâcel Hâcegân, HÂCE MUHAMMED MA'SÛM (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Kıdveti erbabı aynelyakîn, Sultânülevliyâ ŞEYH SEYFEDDİN (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Hz. vâkıf-i esrâr-ı Seyyidissâdât Seyyid nur MUHAMMED BEDVÂNÎ (Kds)
Ve ilâ ruhi ân : Muallâyı muzekkâyı mutahhar, Şemseddin Habibullah Cânı Cânâ ŞÂH MAZHAR (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Camii Kemâlâtı hafî ve celî Şâhı Cihan, Kutbulaktâb Esseyid Şâh ABDULLAH DEHLEVÎ gulâmı
Aliyyinül Ahmedî (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Elmmel enâm, Kutbi dâireyi islâm, merkiz dîni mubîn, Peyrevi süneni Seyyidinil Mürselîn, nurul Meşrikayni ve diyâel Hafikayn, zülcenâheyn Hz. MEVLÂNÂ ŞEYH HÂLİD DİYÂEDDÎN (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Mazharı Fuyûdâtı izzeti Sûbhân, Membei ilmi vel hilmi vel irfan, Meczûburrahmân, Şeyhil meşâyih ŞEYH OSMAN SİRÂCÜDDİN (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Kutbül İrşâd âricül meâricûl hakkı vessedât, Mürevvici şeriatüşşerîfetül ğarrâ, Müberirici tarikatül münifetül beydâ, Naziamûl milleti veddîn, ŞEYH MUHAMMED BAHÂEDDİN (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: El-Mutehallıkı bi ahlâkıl Mustafaviyye, vel mütehalli-i bi hil'atil Vilâyetil Osmâniyye, Sâhibinnefsil kudsîyye vel ahlâkıl mardiyye, Sultânül evliya Halifeti Hz. seyyidil enbiya, İmâmul vâsılîn, muhyissünneti veddîn ŞÂH MUHAMMED ALİ HİSÂMÜDDÎN (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Şeyhil İrşâd vel mürşîdilemcet ciğeri Hisâmüddîn ŞEYH MUHAMMED BAHÂEDDÎN (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Şeyhil meczûb vel mürşîdil mahbûb, halifeti Şâh Muhammed Ali Hisâmüddin Eşseyh MUHAMMED SAÎD SEYFÜDDÎN (Kds)
Ve ilâ ruhi ân: Vârisi nura Muhammedî, Pertevi Şemsâ Ahmedî, Serveri Mahbûbân, nuri aynı hubân, Mâhullâhi nurin Essultân SEYYİD MUHAMMED KADRÎ MEVLÂNÂ HAZÎN (Kds)
(Hz. Seyyid Muhammed Kadrî ismi halifeleri tarafından Hatme-i şerife dâhil edilmiştir.)
Sümme Ha cemil evrâhi Hulefâihim ve mürîdihim ve Mahsûbihim ve mensûbihim ve menyelûzü bihim, ve lenâ velî vâlidena ve salallahû teâlâ aleyhi vesseleme velhamdulillahi Rabbil Âlemîn. Âmîn.

Bir aşr-ı şerîf okunacaktır.
Salâvâtı şerîfe ve Fatiha okunarak son verilecektir.

Kâdirî Tarikinin zikrinden sonra Şeyh hazretlerinin okuduğu Kâdirî Şerîfi;

KÂDİRÎ HATMESİ

Bismillahirranmnirrahîm.

Elhamdülillâhi rabbilâlemîn vessalâtü vesselâmü Alâ seyyidil mûrselîn ve Hâtemennebîyyîn şefiil müznibîn seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme belliğ ve evsıl misle sevâbıhazihittehlîletil azîmetişşerîfeti ziyâdetin minke ilâ şerefi eşrefil mûrselîn seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Sümme ilâ cemiilenbiyâi vermürselîn velmelâiketil mukarrebîn salavâtullâhi ve selamühû aleyhim ecmaîn. Sümme ilâ cemil külli min âlihî ve ashabihî ve ehlibeyti-hittayyibîne vettahirîn rıdvânullâhi teâlâ aleyhimecmaîn. Ve münhum ilâ ervâh hulefâihi zevli Kadrîlaliyyi velfahriceliyyi Hz. Ebûbekir ve Ömer ve Osmâne ve Alî rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn. Ve ilelammeynil mükerremeyn el Hamzeti velAbbâs ve ilelkamereynlşşehideynil mazlumeyn Seyyidi Şubbâni ehlilcenneti esseyid emir Hasan, esseyid emir Hüseyin ve ûmmihima ve ilâ âliküllin ve sahbi küllin ecmaîn. Ve ilâ Ruhi ve Hz. İmâm Zeynel Âbidîn (RA) ve ilel İmâm Muhammeddilbâkır (RA) ve İmâm Caferisâdık (RA) ve ilel İmâm Muselkâzim (RA) ve ilel İmâm Aliyyirrıda (RA) ve ilel İmâm Muhammedinilcevât (RA) ve ilel İmâm Aliyun Tâkî (RA) ve ilel İmâm Aliyyün Nakî (RA) ve ilel İmâm Hasan Askerî (RA) ve ilel İmâm Muhammedil Mehdî (RA) ve ilâ âli küllin ve sahbi küllin ecmaîn. Ve ilâ ervahı meşayihinelkirâm eşşeyh Hasan Basrî (Kds) veşşeyh Habîbi acemî. Veşşeyh Davudut Tai veşşeyh Marûfi Kerhî, veşşeyh Sırriyüs sakâtî veşşeyh Cüneydi Bağdadî, veşşeyh Ebû Bekiriş Şiblî, eşşeyh Abdülvâhidit Temîmî, veşşeyh Ebülferci Yusufuttarsûsi, veşşeyh Aliyyül Kureşiyyülhakârî, eşşeyh Ebû Sâidil mahzûmil mübareki (rıdvânullâhl teâlâ aleyhim ecmaîn). Husûsan ilâ Ruhi kutbuttârâik ve gavsülhâlâik essultânüla'zam vennûrülefhâm Bâzıllâhileşheb essultân Şeyh Abdülkâdir Geylânî (Kds), ve ilâ ruhi Hz. Zilfeyzilcârî vennûrissârî kaşiflesrârî velmeânî siperi tîrü belâ âşıki nâm-ı Hüdâ feryâdresi derdmendegân mûstement Hâce Bâhâel hakkı vel hakikati veddîn esseyid Şahi Nakşibend (Kds) ve ilâ ruhi şeyhinâ elmûteahalliki biahlâkıl Mustafaviyye vel mütehailli bihil'atılvelâyeti osmâniyye sâhibin nefsil kudsîyye velahlâkılmerdiyye zilmededilbahâiyye sultânül evliyâ halîfeti Hz. Seyyidilenbiyâ İmâmül vasilin Muhyissünneti veddîn Şeyhinâ ve mürşîdinâ ilallahilmelikilmübîn eşşâh Muhammmed Ali el mulakkabı bi Hisâmüddîn (Kds) ve ilâ Ruhi ve Hz. şeyhilirşâd velmürşidilemced eşşeyh Muhammed Bahâeddin (Kds) ve ilâ Ruhi Şeyhinâ eşşeyhil meczûb ve mürşîdi mahbûb eşşeyh Muhammed Saîd elmulakkabi Seyfüddîn (Kds). Ve ilâ Ruhi Hz. Şeyhinâ ve mûrşîdinâ ilallâhil melikilmûbîn Sultân Seyyid Kadrî Hazîn Bedri güzîn (Kds) Sûmme ilâ cemîl Ervâhi pîrânî Tarikatı Kadiriyye Vennakşibendiyye Vessûhreverdiyye velkûbreviyye velçeştiyyeti veddüssûkiyyeti verrufâiyyeti velbedeviyyeti veşşaziliyye (Kds) Ve ilervâhi Hülefâihim ve Mürîdihim ve Mahsûbihim ve Mensûbihim, ve Men yelûzibihim ve lenâ ve ilvâlidinâ salallâhû teâlâ aleyhim ecmaîn, âmin velhamdülillâhi Rabbilâlemîn.

Bundan sonra bir aşr-ı şerîf okunur ve son verilir.