<< İhsan yolu FİHRİST

SÂLİKİN ÇEŞİTLERİ

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:

Tarikatta sâlik iki sınıftan başka olamaz.

1- Essâlikü'l-Meczûb (cezbeli sâlik)
2- Elmeczûbü's-sâlik (cezbedilmiş sâlik)

Birinci sınıf: Essâlikü'l-Meczûb, evvelâ eser ve mesnûâti (Sun'i İlâhîyi) gördükten sonra zâtı görür. Yani Allahu Teâlâ'nın sıfatlarının nuru husule gelince kalbinde usûl hâsıl olur, zât'a varır.

İkinci sınıf: Elmeczûbü's-sâlik ise birden bire usûl hâsıl olur, zâ'ta varır. Sonra Zât ismi'nin nuru kalbine te'sir ederek eser ve mesnûâti görür.

Birincisi Allah'a, evvelâ sıfatlarının nuru ile vâsıl olur. İkinci meczûb ise, zât'in nuru ile vusul hâsıl olarak erer. Her ikisinin de sülûkte zikirleri birdir.

İkinci sâlikin vusûlü daha kısa ve üstündür. Çünkü zât'ın nuru ile zât'a eriyor. Birincisi sıfatların nuru ile zât'a vâsıl oluyor, her ikisi de fenâdan sonra bekâya ererler. Lâkin ikincisinin bekâsı daha tam, daha üstün ve daha efdaldir. Çünkü istidadı öyledir, istidat ne kadar tam ise vusûl da daha tamdır. Malumdur ki; ikincisinin istidadı çok korkunç ve büyük varidata duçar olduğunu bildiğimizden üstün sayıyoruz.