<< İhsan yolu FİHRİST

2. ULAŞTIRICI : ZİKRULLAH:

Zikrin de sâlik için murâkebeden kolay ve efdâl olduğuna dâir ayet-i kerime:

FEZKURÛNÎ EZKÜRÜM. (Beni zikir ediniz, sizi zikredeyim.) (1)

(1) Bakara: 152

Sâlik zikre devam ederse kalbinde tesir, feyiz ve bereket hâsıl olur, hâvâtır ve gaflet yok eder. Kalbi münevverleşir. Zikre devamla Fenâ fi'l-Kalb olur. Nefsinden kayıb olur. Sonra ona urûc hâsıl olur. Sonra Fenâ fiş-Şeyh olur. Sonra Fenâ fi'r-Resûl, sonra Fenâ fillâh, sonra Nâkıs istiğrak olur. Allah'ın huzûr ve şuhûduna erer ki nasıldır bilinmez. Belki hayret ve bihuşluktadır. O zaman sâlike Bâkîbillâh demeye lâyıktır.

Hadisi Buhârrde: Hazreti Resûl'den (SA) Ebû Hureyre (RA) rivayet eder ki:

"Ene inde zannı abdî bî" (Kulumun zannettiği gibiyim.)

"Ve ene meahu iza zekereni fein zekereni fi nefsihi zekertehu fi nefsi, ve in zekereni fi melein, zekertehu fi melein, hayrun minhu..."
(Kulum beni nefsinde zikir edince, ben de onu nefsimde zikir ederim. Beni cemiyette zikir ederse, bende onu daha hayırlı bir cemiyette zikir ederim (Melâike içinde)).

"Ve in tekarrebe ileyye bi şibrin, Tekarrebtü ileyhi zirâen ve in takarrabe ileyye zirâen, takarrebtü ileyhi, bâen..."
(Bana bir karış gelene, ben bir zirâ ile yaklaşırım. Bana bir zirâ yaklaşana, ben bir kol kadar yaklaşırım. Bana adımlayarak gelene, koşarak giderim.)

Bu hadiste zikir için ne büyük müjde vardır? Kalbini mâsîvâdan temizleyenin kâdir, şeref ve Allah'a yakınlık saâdeti ne büyüktür?