<< İhsan yolu FİHRİST

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:

Letâif beştir. Sır, ruh, hafî, ehfâ ve nefsi nâtık.

1- SIR LATİFESİ: Nurani bir latîfe olup, et değildir. Bir parmak sol memenin üstünde, iki kaburga kemiğinin arasında bir nurdur.
2- RUH LATİFESİ: İki parmak sağ meme altında ve iki parmak sağ koltuk alına doğru yerde nurâni bir latîfedir.
3- HAFÎ LATİFESİ: Bir parmak kadar sağ meme üstünde, iki kaburga kemiği arasında latîf bir nurdur.
4- EHFÂ LATİFESİ: O da nuranî bir latife olup, her iki meme arasında, göğüs içindedir.
5- NEFS-İ NATIKA LATİFESİ: Alında iki kaş ortasında, kaşlardan iki parmak üsttedir. Bu da diğerler gibi nuranî bir latîfedir. Nefis latifesinde acâib ve garip esrar vardır. (ALLAH)'ı) Zikr-i Celâli, şedde ile uzatarak, mânasını düşünerek zikreder.

Kalb, zikir ile şafak verdikten sonra, bu letâiflerin nuru da kalbin nurundandır, kanalları da kalbe bağlıdır.

Letâtifin Zikri Şöyle Olur:

Kalb açılıp ferah olunca, zikir sırası ruha gelir, ruh zikir eder. Ruh da aydınlanıp ferah olunca, Hafi'ye geçer. Hafi'den sonra da Ahfâ'ya geçer. Ahfâ'dan sonra da sırra geçer ve sonra Nefis latifesine geçer. Artık kalb ve letâif bu zikre devam edeler. Ta ki sâlikte SULTÂN-1 ZİKİR hâsıl olur. Sultân-ı Zikir odur ki; kalb ve letâif, bütün organların ve hatta her kılın zikir etmesidir. Sâlik, kalbi yahut bir lâtifesiyle zikre başlayınca, bütün organların da beraberce Allah'ı zikrettiğini görür. O zaman zikrin zevki ve hulkiyeti her şeyden tatlıdır.

Sâlikin durumuna gelince:
1- Eğer mürîd cezbeli sâlik (Essâlikü'l-meczûb) ise Sultân-ı Zikirden sonra mürşîdi ona nefiy ve isbat (Lâ ilâhe illâllah)
zikrini talim eder.

2- Eğer mürîd cezbedilmiş sâlik (Meczubu's-sâlik) ise Sultân-ı Zikirden sonra mürşîdi ona murâkebeyi talim eder. Çünkü bu hal çok şiddetlidir. Allahu Teâlâ onu sür'atle çekmekte; urûc ve terakkî durumundadır. Esasında, şiddetli cezbesi olan bu sâlik, nefiy ve isbâtın da şiddetine dayanamayacağı için, kendisine, halîm (yumuşak) hâl olan murâkebe uygun gelir. Ve mürîdi yükseltir. Cezbeli sâlike de nefiy ve isbâttan sonra murâkebe talim edilir.